//Satsningar på elfordon i regeringens första klimatplan

Satsningar på elfordon i regeringens första klimatplan

Regeringen presenterar nu sin första klimatplan. Bland nyheterna finns fler laddstolpar och gratis parkering för bilar som går på el eller andra klimatvänliga drivmedel.

Enligt Sveriges klimatlag ska regeringen vart fjärde år lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. I dag presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna en sådan plan för första gången.

Senast år 2045 ska Sverige ha netto­nollutsläpp av växthusgaser. I den klimatpolitiska handlingsplanen beskrivs ökade satsningar för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Bland annat innefattas:

  • Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.
  • Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.
  • Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.

Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen avser genomföra under mandatperioden, både inom specifika sektorer och på en övergripande nivå. Planen omfattar sektorer såsom industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete.

Ändrade regler ska öppna för möjligheten att utnyttja lyktstolpar som laddstationer. Nya krav införs på att minst tio procent av platserna ska ha laddstolpar när det byggs nya parkeringar. Kommunerna ska få rätt att erbjuda gratis parkering för bilar som går på el eller andra klimatvänliga drivmedel.

Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige betonar vikten av satsningar på klimatvänliga drivmedel.

– Genom att komplettera laddpunkter med fler möjligheter att tanka vätgas får vi en infrastruktur för elbilar som inte överbelastar nätet. Vi uppmanar därför regeringen att snarast skapa ett stödprogram på 300 miljoner kronor öronmärkta för vätgas. Det kommer ge Sverige 30 tankstationer. Ett antal som skulle innebära en kritisk massa för en initial infrastruktur, säger Björn Aronsson.

Globalt ökar nu takten för utbyggnad av vätgastankstationer. Japan utarbetade i höstas en plan att etablera 10 000 vätgastankstationer runt om i världen inom tio år. Planen har fått stöd från 30 länder. På europeiska mark har Tyskland tagit täten och inviger nu runt en ny station i veckan. Till sommaren 2020 ska 100 stycken kommit upp.

2019-12-17T16:05:37+00:002019-12-17|Vätgas Sverige|