/, Vätgas Sverige/Klimatutmaningar i höstbudgeten

Klimatutmaningar i höstbudgeten

I höstbudgeten konstateras att takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Till flera av utmaningarna som lyfts fram finns färdiga lösningar med vätgas och bränsleceller. 

Regeringen ökar i höstbudgeten satsningarna för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn.

Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd till projekt som ska leda till utsläppsminskningar. I höstbudgeten utökas det ytterligare. Anslaget för klimatinvesteringar förstärks med 1,16 miljarder kronor vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020.

– Vi rekommenderar att man söker till Klimatklivet för planerade vätgas- och bränslecellsprojekt. Ta kontakt med den Länsstyrelse i området där projektet ska genomföras, be om deras råd hur CO2-besparingen kan kvantifieras och att de stöder förslaget, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Elektrifiering av transporter

Energieffektivisering, såsom exempelvis överflyttning till mer energieffektiva trafikslag, är tillsammans med biodrivmedel och elektrifiering avgörande för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet och uppnå målet om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till 2030. Regeringens bedömning är att målet med befintliga insatser inte kommer att uppnås. Regeringen föreslår att en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

– Genom att använda vätgas och bränsleceller har vi en färdig emissionsfri teknik för elektrifiering av fordon. För att snabbt få igång en elektrifiering av transportsektorn uppmanar vi regeringen att sätta upp en nationell strategi för vätgas och öronmärka 300 miljoner kronor för vätgas, vilket kommer att räcka till en initial infrastruktur, säger Björn Aronsson.

En marknadsintroduktion av elektrifierade fordon behövs inom flera sektorer. I höstbudgeten tas upp en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Premien slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

Elvägar Sverige är ledande i arbetet med att utveckla elvägar. Genom innovationspartnerskapen med Tyskland och Frankrike kommer arbetet med teknikutveckling och standardisering att utvecklas och stärkas. En långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar ska tas fram.

– Här menar vi att vätgas är en teknik som måste satsas på parallellt. Beräkningar visar att en kilometer elväg och en tankstation för vätgas kostar ungefär lika mycket, runt 10 miljoner kronor. Att på sträckan Stockholm – Göteborg bygga elväg kostar lika mycket som att bygga 500 vätgastankstationer. Teknikerna bör få komplettera varandra.

För godstransporter till sjöss förlängs ekobonussystemet med 50 miljoner kronor per år till 2022. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

Robusta energisystem

Ett robust och tillförlitligt energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Det finns lokala utmaningar i elförsörjningen när städer växer och elbehovet ökar som en följd av ökad elektrifiering. Regeringen avser därför att ge länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland i uppdrag att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv kartlägga, analysera samt redovisa effektsituationen på regional och lokal nivå i respektive län. Regeringen ska även ge ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen om kapacitetsbrist i elnäten i Sveriges tillväxtregioner för att föreslå möjliga lösningar.

– Här har vi en färdig lösning med vätgas som kan fungera som effektutjämnare och lager för överskottsenergi. Det skulle göra energisystem baserade på till exempel vindkraft mer flexibla och bidra till att öka takten för utbyggnaden av förnybar energi, säger Björn Aronsson.

Regeringen ser även att det är angeläget att Gotland har en trygg och säker elförsörjning. Lösningar tas fram inom ramen för regeringens uppdrag om Gotland som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem. Åtgärderna kommer bidra till ökad försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Foto: © Jon Collier, CC BY-SA 2.0

2019-09-20T09:46:48+00:002019-09-20|Elektrifiering, Vätgas Sverige|