//Så ryms vätgas i vårbudgeten

Så ryms vätgas i vårbudgeten

I vårbudgeten syns nu utfallet av vallöftena från höstens val.

– Det finns med ett område där man avsåg att satsa 50 MSEK på så kallad Teknikneutral laddinfrastruktur där vätgastankstationer skulle ingå. I vårbudgeten ströks den posten för att i stället låta den ingå i det Klimatklivet. Det blir igen en kamp att få till en beräkningsmodell som kan ge stöd till vätgas- och bränslecellsteknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Björn Aronsson ser ändå att vätgas- och bränslecellsteknik skulle kunna rymmas inom fyra budgetområden:

  • Förstärkning Klimatklivet
  • Förstärkning Industriklivet
  • Investeringsstöd för minusutsläpp – forskning, utveckling och test
  • Exportsatsning

Två områden som särskilt berör vätgas är:

1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 50 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2020–2024.

Regeringens förslag: Anslaget 1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur minskas med 50 000 000 kronor. Regeringens bemyndigande att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag tas bort.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bland annat för utgifter för ett teknikneutralt stöd och statsbidrag för investering i infrastruktur för alternativa drivmedel.  I syfte att bland annat bygga ut laddinfrastrukturen längs våra vägar uppförde riksdagen anslaget på statens budget och anvisade 50 miljoner kronor att användas för att stödja utbyggnad av laddinfrastruktur inte bara för batteridrivna fordon utan även tankstationer för vätgas- och bränslecellsdrivna fordon (bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98). Regeringen gör bedömningen att stöd för investeringar i infrastruktur för alternativa drivmedel kan lämnas med medel från anslaget 1:16 Klimatinvesteringar. En särskild satsning från ett nytt anslag bör därför inte genomföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur bör minskas med 50 000 000 kronor. Vidare anser regeringen att det beställningsbemyndigande som finns till anslaget bör tas bort.  Minskningen av anslaget används för att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition.

1:7 Energiteknik

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 535 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Energiteknik ökas med 300 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet. Riksdagen beslutade att anvisa 440 miljoner kronor mindre till anslaget jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Minskningen motiverades med att stödet till solceller stegvis bör fasas ut och subventionsgraden för stöd sänkas till 15 procent snarast möjligt (bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101). Regeringen anser att satsningar på solceller fortsatt är önskvärt för att förenkla för fler att installera sådana. Anslaget bör därför tillföras ytterligare medel. Vad gäller stödnivån anser regeringen att en lämplig stödnivå är 20 procent.  Mot denna bakgrund anser regeringen att anslaget 1:7 Energiteknik bör ökas med 300 000 000 kronor.  Finansiering sker genom de förslag till inkomstökningar och minskade anslag som lämnas i denna proposition.

2019-04-11T09:16:31+00:002019-04-11|Vätgas Sverige|