/, Vätgas Sverige/Klimatlag antagen i Sverige

Klimatlag antagen i Sverige

För första gången har nu Sverige en lag som innebär att den sittande regeringen och alla kommande regeringar, måste föra en klimatpolitik som utgår från antagna klimatmål och tydligt berätta hur arbetet går. Ett oberoende råd kommer granska klimatpolitiken så den lever upp till målen.

Klimatlagen har fått en bred uppslutning och engagerat många. Efter 141 yttranden och 196 remissinstanser antogs lagen den 15 juni med stöd av sju riksdagspartier. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Vätgas Sverige ser mycket positivt på den nya lagen och betonar vikten av den politiska enigheten och med den snabba takt som lagen träder i kraft.

– Det här kommer sätta tryck på alla kommande regeringar att jobba aktivt med klimatåtgärder. Att utfallet ska följas upp varje år och möjligheten till revidering av plan och mål vart fjärde år är en viktig garant för att Sverige verkligen jobbar på mot fossilfrihet. Klimatlagen kommer att bära med sig många positiva synergieffekter eftersom forskning och teknikutveckling måste stödjas för att målen ska nås. Sverige har nu goda möjligheter att skapa nya, gröna arbetstillfällen och en ökad export av svensk miljöteknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Klimatlagen är en del i ett klimatpolitiskt ramverk där långsiktiga klimatmål och ett klimatpolitiskt råd ingår. För klimatpolitiken gäller nu att leva upp till följande mål:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Utsläppen i Sverige utanför EU ETS bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre.
  • Utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Vätgas Sverige vill nu i ett nästa steg se att perspektivet vidgas till att gälla även utanför Sveriges gränser.

– De verksamheter som svenska organisationer har utomlands klarar sig undan med de utsläpp de orsakar utanför landets gränser. Det är alltså en möjlig väg att lägga ut stora utsläpp i andra länder för att klara lagen. Nästa steg behöver därför bli att säkerställa fossilfrihet för import av varor som orsakar stora utsläpp i produktion och transporter, säger Björn Aronsson.

Foto: © CC-BY 2014 ”Summer in Stockholm”, av Tommie Hansen.

2017-06-16T12:19:48+00:002017-06-16|Fossilfri, Vätgas Sverige|