Nollemissions- och lågemissionsfordon måste beredas väg genom tydliga styrmedel för att vi ska kunna nå minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och minskat buller i städer och känsliga miljöer. Här behövs stöd för att introducera den nya fordonstekniken som fortfarande är för dyr för att få ett bredare genomslag. Med rätt justeringar av bonus-malus-förslaget kan systemet enligt Vätgas Sverige bli ett bra verktyg för att skynda på denna utveckling.

– I det förslag som nu presenterats finns ett behov av större nivåskillnader mellan bonus och malus. Men med en relativt frekvent uppföljning av utfallet av systemet kan man justera nivåerna så att systemet blir mer kraftfullt och ger önskad effekt, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige

I det remissvar Vätgas Sverige nu lämnat betonas att förslaget också behöver adressera det faktum att systemet endast föreslås gälla fordonens första tre år. Risken är uppenbar att det skulle innebära att äldre begagnade fordon med högre utsläpp blir intressantare att äga, vilket motverkar syftet med bonus-malus. Det skulle kunna leda till en ännu äldre fordonsflotta i vårt land med bibehållet höga emissionsnivåer.

Koldioxidemissionerna står i fokus i förslaget och kväveoxidemissionerna kommer delvis undan den belastning de har på miljö och klimat.

– I en vidareutveckling av bonus-malus-systemet bör alla skadliga emissioner vägas in när nivåer för bonus respektive malus sätts. Därmed inte sagt att ett mer komplicerat system är önskvärt, tvärtom är enkelhet att föredra, men vissa skadliga emissioner bör inte klara sig undan malus, säger Björn Aronsson.

I det föreslagna systemet hamnar bränslecellsbilar i bästa klass då de inte har några skadliga emissioner och får därmed högsta bonus. Vätgas Sverige betonar dock i sitt remissvar att promemorians författare behöver förtydliga att bränslecellsfordon ingår i utsläppskategorin El. Vätgas används i kombination med ett bränslecellssystem där vätgasen omvandlas till el som driver en elmotor. Bränslecellsfordon ska därför klassas som rena elfordon.